Välj en sida

Det är inget nytt att kockan är fem i tolv. Eller snarare fem över tolv. Vår livsstil och våra system håller inte, utan går sönder överallt i alla avseenden. Naturen, våra hjärtan och relationer blöder. Detta behöver upprepas, men samtidigt behöver vi alternativa berättelser och, inte minst, metoder för att vända och transformera våra mönster. Och det räcker inte, som Therese Uddenberg säger, med laddstolpar och elbilar, utan kniven behöver skära betydligt djupare i det sjuka samhällsköttet.*
I min uppväxt var min mor sjuksköterska på behandlingshem för alkoholister och narkomaner. Jag har själv också arbetat vid flera tillfällen i liknande sammanhang som etisk rådgivare och själavårdare. Den som har liknande erfarenheter märker snart att vi inte behöver lida i ett beroende för att uppleva relevansen av tillfrisknande. Vi har alla behov av att tillfriskna. Vi gör det vi inte vill, medan vi underlåter att göra det vi vill. Vi sviker oss själva, varandra och naturen hela tiden på olika sätt och det har ett alarmerande och universellt behov att tillfriskna. Nyligen hade vi också en dialog i en sluten samhällsutvecklande grupp, med bas i Steg 3 bloggen, där vi nämnde behovet av just tillfrisknande på djupet, från det jag kallade vårt ”Globala självskadebeteende”. Metoder för detta kan vi inte få nog av. Här följer därför en fortsättning på dessa dialoger, baserat på de välkända stegen och traditionerna som upprätthålls inom Anonyma Alkoholister.** Det är ett försök till översättning, från det mer begränsade sammanhanget kring alkoholism, till vår globala systemsjuka, där tillfrisknandet ankrar i en tillit till en holistisk, emergent och balanserande vision, vilande på samma slags principer som t ex Gross National Happiness.

A) Tolv steg

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför våra självskadande livsmönster – att våra system hade blivit ohanterliga och att vårt välbefinnande var i djup och grundläggande obalans.

2. Vi kom att lita på att en holistisk, universell och emergent välfärdsvision, större och helare än vårt eget partikulära/regionala medvetande och våra delvisioner, kunde återskapa ett balanserat välbefinnande och holistisk hälsa för hela samhället/planeten.

3. Vi beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till denna holistiska vision, sådan vi uppfattade den (t ex såsom Ekosystem, Fred, Global Naturlig Harmoni, Fullkomlig upplysning/befrielse eller Universellt medvetande). Vi beslöt också att forma oss i mindre kluster som förenades av visionens eget naturliga ”kluster-klister”, dvs intentionen att bidra till och ingå i en helhet.

4. Vi gjorde en grundlig och orädd moralisk och paradigmatiskt transformerande inventering av oss själva, vårt samspel, vår fördelning av resurser och våra partikulära system.

5. Vi erkände inför naturen, oss själva, varandra samt mellan regioner och länder den exakta innebörden av våra fel samt konsekvenserna det fått för naturen och systemet som helhet.

6. Vi var helt och hållet beredda att låta det större avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.

7. Vi odlade en ödmjuk intention att låta det större sammanhanget avlägsna våra brister.

8. Vi gjorde upp en lista över alla personer, sammanhang, system och aspekter av naturen vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem alla.

9. Vi gottgjorde, så långt möjligt, dessa människor, sammanhang, system och aspekter av naturen, enskilt och gemensamt, regionalt och nationellt, globalt och universellt, utom då det skulle kunna skada mer än läka.

10. Vi fortsatte att göra personlig, gemensam, systemisk, regional, nationell, global och universell inventering och erkände genast när vi hade fel.

11. Vi sökte genom reflektion, djup dialog och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med den holistiska visionen, sådan vi uppfattade den, varvid vi endast bad att få djupare insikt i dess innebörd och styrka att utföra det som krävdes.

12. När vi, som resultatet av dessa steg, hade haft ett existentiellt och transformerande uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till fler aspekter av vårt sjuka system och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

B) Tolv traditioner

 1. Vår gemensamma, universella välfärd bör komma först; personligt, kontextuellt, regionalt, nationellt och globalt tillfrisknande beror på enigheten i det universella.
 2. För syftet med våra lokala system och sammanhang finns det endast en högsta auktoritet – den övergripande holistiska visionen, såsom den kan komma till uttryck i vårt ”sam-vetande”. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr inte.
 3. Det enda kravet för medlemskap i en lokal, regional, nationell, global eller universell grupp är en önskan att sluta leva destruktivt och självskadande.
 4. Varje grupp/sammanhang/system bör vara självständig utom i angelägenheter som påverkar andra grupper, regioner, nationer, system, planeter eller visionen som helhet.
 5. Varje grupp/sammanhang/system har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till de individer, grupper, regioner, nationer, planeter och system som fortfarande lider.
 6. En grupp bör aldrig gå i borgen för, bekosta eller låna ut visionens namn till sammanslutningar eller system som inte omfattas av den djupa visionen, så att inte problem med ekonomi, fördelning, etik eller anseende avleder oss från vårt huvudsyfte.
 7. Varje arbetsgrupp/sammanhang och system bör sträva efter att vara helt självförsörjande, självgenererande och självläkande, så att det inte behövs bidrag utifrån.
 8. Vår grundläggande intention och drivkraft bör alltid förbi ideell, även om vi kan ge särskilda individer, sammanhang, regioner, nationer eller planeter specifika uppdrag för speciella uppgifter under en begränsad tid.
 9. Visionen som sådan bör aldrig organiseras eller institutionaliseras, den bör förbli emergent och framväxande, men vi kan tillsätta styrelser eller kommittéer för service som i så fall är direkt ansvariga inför dem de tjänar, inklusive naturen.
 10. Visionen bör aldrig dras in i offentliga tvister om materiella egendomar, eftersom den hör samman med en mer principiell nivå.
 11. Visionen sprids genom sin egen dragningskraft snarare än reklamkampanjer.
 12. Visionen är vår grundläggande stämgaffel, som ständigt påminner oss om att relatera partikulära behov till helhetens balanserande principer.

 

Anna Rosengren 8 juni 2018

 

*Therese Uddenberg i ett youtubeklipp med titeln ”Den gröna omställningen är en bluff” https://www.facebook.com/groups/532759983507178/permalink/1610057325777433/

**Mer om AA:s tolv steg kan du läsa här: http://www.aa12-steg.se/aa12-steg.se/steg_trad_loften.htm